ดึงนักลงทุนอสังหาฯข้ามชาติต้องแก้กฎหมาย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2552

โดยหลักแล้วกฎหมายห้ามชาวต่างชาติซื้อถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เว้นแต่อาคารชุดที่มีสิทธิถือครองได้

เป็นส่วนน้อย แต่ไม่เกินร้อยละ 49 ขณะที่ในทางปฏิบัติมีการถือครองแทนโดยดำเนินการในลักษณะของบุคคลธรรมดา

และ นิติบุคคลสัญชาติไทย

กรณีของบุคคลธรรมดาจะให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติเป็นผู้ถือครอง แทน ส่วนนิติบุคคลจะถือครองโดย

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและมีชาวต่างชาติถือ หุ้นร้อยละ 49 ส่วนอีกร้อยละ 51 ถือโดยคนสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล

สัญชาติไทย และในนิติบุคคลดังกล่าวก็อาจมีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วย ทำให้สัดส่วนที่แท้จริงชาวต่างชาติอาจจะถือหุ้นเกินกว่า

ร้อยละ 49 ก็เป็นได้

รัฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อ แก้ปัญหานอมินี ซึ่งจะอนุญาตให้นักลง

ทุนต่างชาติมีสิทธิเช่าอสังหาริมทรัพย์ในไทยได้สูงสุด เพียง 30 ปี ข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้ชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของรวมถึงผู้

ที่มีแผนจะซื้อ อสังหาริมทรัพย์ในไทยพากันวิตกกังวล


ที่ผ่านมาแม้รัฐบาลจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาฯ ทั้งในรูปของการลงทุนและพักอาศัย แต่กฎหมายหลาย

ฉบับยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย ทำให้ไม่สามารถจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยเสนอแนวทางและเปรียบเทียบกับข้อมูล

ของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขอผ่อนปรนกฎระเบียบในการถือครอง

บทความจาก นสพ.เดลินิวส์