ความรู้เกี่ยวกับการประกันอัคคีภัยบ้าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2551

ความรู้เกี่ยวกับการประกันอัคคีภัยบ้าน กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ดังนี้

ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟ
ฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ระเบิดทุกชนิด ยานพาหนะหรือช้าง ม้าวัว
ควาย ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากยานอวกาศ ภัยเนื่องมาจากน้ำ

ความเสียหายทางอ้อม เช่น ความเสียหายที่เกิดจากน้ำหรือสารดับเพลิงอื่นๆ ที่ใช้ดับไฟ
ทำให้ทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงเปียกและเสียหาย หรือความเสียหายจากการพังบ้านหรือตะลุยทาง
เข้าไปดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ไปยืนบนหลังคาบ้านของผู้เอาประกันภัยเพื่อฉีกน้ำเข้าไปยังบ้านที่
ถูกไฟไหม้ ทำให้กระเบื้องหลังคาแตกเสียหาย ความเสียหายจากควันหรือความร้อนจากไฟ หรือ
ความเสียหายเนื่องจากกำแพง หรือชิ้นส่วนอาคารทีถูกไฟไหม้หล่นทับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
สียหาย

นอกจากความคุ้มครองดังกล่าวแล้ว หากผู้เอาประกันภัยต้องการความคุ้มครองเพิ่ม
เติมก็สามารถซื้อเพิ่มเติมโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มได้ ภัยที่สามารถขอซื้อเพิ่ม ได้แก่ ภัยลมพายุ
ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น ภัยจากสังคม เช่น ภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน
และภัยอื่นๆ เช่น ภัยจากควันที่เกิดจากเครื่องทำความร้อน และเครื่องปรุงอาหาร

ในการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกกำหนด
จำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ

1.แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
2.แบบการชดใช้ ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่

หากกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าความเป็นจริง เช่น การกำหนดเงินเอาประ
กันภัยไว้คลาดเคลื่อน แต่ไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน(โดยผู้เอาประ
กันภัยไม่ตั้งใจ)
บริษัทประกันภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มความเสียหายที่แท้จริง แต่
ถ้ากำหนดไว้ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าที่แท้จริงแล้ว บริษัทจะนำเอาหลักการเฉลี่ยความเสียหายเข้า
มาใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้สินไหมทดแทนต่ำว่า 70% ของความเสียหายที่
เกิดขึ้น

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ โดยแจ้งให้บริษัทที่ทำประกัน
อัคคีภัยไว้ทราบทันที พร้อมส่งหลักฐานและเอกสารภายใน 30 วัน นับแต่วันเกิดความเสียหาย
โดยต้องทำหนังสือแจ้งรายละเอียดของทรัพย์สินที่เสียหายและจำนวนเงินค่าเสียหายของทรัพย์
สินนั้นอย่างละเอียด พร้อมกันนี้ต้องแสดงหรือจัดหาพยานหลักฐานต่างๆ ข้อพิสูจน์ และข้อความ
เกี่ยวกับการเรียกร้องต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรักษาทรัพย์
สินที่เอาประกันภัยไว้ แม้หลังเกิดความเสียหายแล้วซากทรัพย์นั้นจะไม่มีมูลค่าเลยก็ตาม เพื่อ
หลักฐานแห่งความเสียหาย