ประโยชน์ของการทำประกันอัคคีภัย บ้าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2551

ประโยชน์การทำประกันอัคคีภัย

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยได้มีการจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมการ
ประกันภัยและสมาคมประกันวินาศภัย โดยเป็นการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยแยกออก
มาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งในที่นี้ หมายถึง เจ้าของที่อยู่อาศัย และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของที่อยู่
อาศัย ซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ำเมื่อเทียบกับลักษณะภัยอื่นๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนัก
งาน เป็นต้น ผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยจะได้รับประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยสอด
คล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน

ประโยชน์ของการทำประกันอัคคีภัย

การประกันภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่า เมื่อทรัพย์สินที่นำมาทำประกัน
ภัยไว้นั้น หากได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันไว้ ก็จะได้รับการชดใช้ ผู้เอาประกันภัย
สามารถนำเงินที่ได้รับการชดใช้จากบริษัทรับประกันภัยไปสร้าง ซื้อหรือจัดหาทรัพย์นั้นใหม่เพื่อ
อยู่อาศัย หรือดำเนินกิจการต่อไปถ้าปราศจากการประกันภัยแล้ว ผู้ใดที่เคราะห์ร้ายก็จะต้องสิ้น
เนี้อประดาตัว ทุนรอนที่สะสมมาตลอดชีวิตก็อาจสูญเสียไปภายในเวลาอันสั้น