มีข้อผิดพลาดไม่สามารถดึงข้อมูลได้ (invalid json response body at https://api.thaiproperty.in.th/api/projects/withAvgPrice reason: Unexpected end of JSON input)